Sybena Consulting

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

Grupy standardów PMI

Środowisko kierowania organizacją

Elementy projektowego podejścia do zarządzania

Zależności pomiędzy standardami PMI

Kilka krytycznych uwag o standardach PMI

O niewłaściwej definicji pojęcia „projekt” w PMBoK

Grupy standardów PMI

1)      Project Management Body of Knowledge (PMBoK)

2)      Inne podstawowe standardy

a)      Standard for Program Management

b)      Standard for Portfolio Management

c)      Project Manager Competency Development Framework (PMCDF)

d)      Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

e)      Combined Standards Glossary

3)      Standardy uzupełniające

a)      Rozszerzenia dziedzinowe, np. administracja, wojsko...

b)      Rozszerzenia obszarowe, np. WBS, EVM, konfiguracja...

Środowisko kierowania organizacją

Elementy projektowego podejścia do zarządzania

Zależności pomiędzy standardami PMI

Kilka krytycznych uwag o standardach PMI

  1. Brak standardu dla Project Management Office.
  2. Prezentowanie wyłącznie spojrzenia klientów projektów.
  3. Brak prezentacji wiedzy poza-procesowej w PMBoK.
  4. Wewnętrznie sprzeczna definicja pojęcia „projekt” w PMBoK.
  5. Brak koordynacji programu standardów.
  6. Brak standardu dla Project Management Office.
  7. PMBoK: brak zarządzania biznesem.
  8. OPM3: Brak ogólnej klasyfikacji projektowej dojrzałości organizacji.
  9. Portfele: spojrzenie z perspektywy organizacji a nie portfela.

O niewłaściwej definicji pojęcia „projekt” w PMBoK

Zgodnie z definicją w PMBoK:

Projekt jest to ograniczone w czasie przedsięwzięcie, podjęte w celu wytworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego wytworu.

1.      Wymaganie unikalności wytworu jest za mocne.

Jeśli przedsiębiorstwo wielokrotnie dostarcza taką samą usługę, to za każdym razem jest to projekt. Podane w PMBoK wyjaśnienie, że wystarczy, aby takie prace różniły się np. odbiorcą, nie jest przekonywujące – ponieważ produkt pozostaje taki sam dla każdego odbiorcy.

2.      Jakiekolwiek powiązanie definicji pojęcia „projekt” z charakterystykami jego wytworów jest nielogiczne.

Pełna wiedza o tworzonych produktach projektu jest wynikiem wykonania procesu Definiowanie Zakresu, gdy prace nad planowaniem projektu są już istotnie zaawansowane. Głównym wynikiem tego procesu jest Określenie Zakresu Projektu, którego jedną z sekcji jest Produkty Projektu. A więc, gdybyśmy rzeczywiście uznali, że podana definicja decyduje o tym, czy prace są projektem, dopiero w tym momencie musielibyśmy podejmować decyzję o tym, czy mamy do czynienia z projektem. Jeśli po zdefiniowaniu produktów okaże się, że są one unikalne, to przechodzimy do dalszych procesów i faz realizacji projektu. Jeśli nie są unikalne, to przechodzimy w zupełnie inne obszary wiedzy i umiejętności, w szczególności poza PMBoK, i jako ludzie zajmujący się projektami, tracimy zainteresowanie tymi pracami. Należałoby wtedy poinformować osobę, która w procesie Opracowanie Karty Projektu podjęła decyzję o uruchomieniu projektu, że jej decyzja była niewłaściwa.

Oczywiście taki sam problem wystąpiłby, gdyby w definicji pojęcia „projekt” znalazło się odwołanie do jakiejkolwiek charakterystyki jego wytworów – ponieważ w momencie uruchamiania projektu nie jest konieczne posiadanie pełnej, szczegółowej charakterystyki jego produktów.

Definicja pojęcia projektu musi być tak sformułowana, żeby w momencie podejmowania decyzji o uruchomieniu projektu można było ją zweryfikować. Ponieważ decyzja o uruchomieniu projektu jest podejmowana na podstawie przesłanek biznesowych, wyłącznie do tej kategorii pojęć definicja musi się odnosić.

Spójna z pozostałą częścią PMBoK – i z praktyką zarządzania projektami – jest następująca definicja pojęcia projekt:

Projekt jest ograniczonym w czasie przedsięwzięciem, podjętym w celu rozwiązania problemu, wykorzystania okazji lub spełnienia innych wymagań biznesowych.

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych