Sybena Consulting

Analiza strategiczna systemów informacyjnych

 

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

Wprowadzenie

Określenie Podstawowych Założeń Biznesowych

Szczegółowa Analiza Działalności

Wizja systemów informatycznych

Opracowanie rekomendacji i planów

 

Wprowadzenie

Zadaniem Anlizy Strategicznej Systemów Informatycznych (ASSI) jest wyznaczenie zasadniczych kierunków rozwoju technologii informatycznej w organizacji.

Bez wykonania ASSI aplikacje i systemy rozwijają się żywiołowo. Systemy wspomagające działanie poszczególnych obszarów działania firmy (podstawowa działalność organizacji, finanse i księgowość, obieg dokumentów, kadry, gospodarka materiałowa itp.), są produkowane niezależnie od siebie. Wykorzystywane są różne technologie. Zdarza się, że te same funkcje są wielokrotnie implementowane w różnych obszarach działalności – częstym przypadkiem jest powielanie fragmentów aplikacji zarządzających kadrami na potrzeby różnych aplikacji. Występują problemy z przekazywaniem danych pomiędzy aplikacjami. Służby informatyczne muszą opanowywać więcej niż jedną platformę technologiczną. Występują trudności z gromadzeniem ogólnych, zagregowanych danych zarządczych, koniecznych do podejmowania zasadniczych decyzji zarządczych. Takie podejście prowadzi to do bardzo nieefektywnego gospodarowania budżetem przeznaczonym na służby informatyczne w firmie.

Wykonanie ASSI pozwala na zgodne z rzeczywistymi potrzebami, zoptymalizowane, uporządkowane planowanie i rozwój technologii informatycznych w organizacji.

Praktyka pokazuje, ze decyzją, od której w największym stopniu zależy powodzenie Analizy Strategicznej Systemów Informatycznych, jest właściwy dobór i późniejsze zaangażowanie w pracę osób zarządzających wypracowaniem tej strategii.

Określenie Podstawowych Założeń Biznesowych

Wykonanie ASSI rozpoczyna się od określenia Podstawowych Założeń Biznesowych (PZB). PZB są to misja, cele, strategia, uwarunkowania prawne, uwarunkowania finansowe, kierunki rozwoju firmy, ogólna charakterystyka sektora działalności. W skład PZB mogą także wchodzić inne, specyficzne dla danego sektora, składniki.

W trakcie pierwszego etapu ASSI należy także szczegółowo udokumentować oczekiwania zleceniodawcy, czyli kierownictwa firmy, w stosunku do realizowanego przedsięwzięcia.

Aby realizacja ASSI była możliwa, należy zapewnić jej wsparcie ze strony najwyższego kierownictwa.

Szczegółowa Analiza Działalności

W fazie tej należy udokumentować obszary działania firmy (np. produkcja, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, finanse i księgowość, marketingu, IT....). Obszary działania muszą się odnosić do aktualnej struktury organizacyjnej firmy.

Dla wszystkich obszarów działania należy zdefiniować podstawowe wskaźniki mierzące sposób realizacji celów firmy. Dla każdego obszaru działania należy wskazać realizowane procesy.

Mapa procesów jest podstawą do projektowania ulepszeń, innowacji lub restrukturyzacji sposobu działania firmy określających sposób działania firmy w perspektywie czasowej, dla której ASSI jest wykonywana. Zdefiniowane wymagania dotyczące przyszłego sposobu realizacji procesów nazywane są Wymaganiami Biznesowymi.

Wizja systemów informatycznych

Zadaniem ASSI jest zdefiniowanie przyszłych systemów informatycznych w odniesieniu do aktualnej sytuacji służb informatycznych w firmie. Pierwszą czynnością w ramach opracowywania wizji systemów informatycznych jest opisanie aktualnego stanu informatyki.

Dla istniejących systemów należy udokumentować ich sposób wspomagania biznesu firmy oraz szeroko rozumiany sposób działania. Przyszłe systemy muszą uwzględniać aktualny sposób rozległego przetwarzania danych. Przy planowaniu sposobu działania należy uwzględniać istniejącą organizację służb informatycznych. Kluczowym elementem planowania jest dynamika rozwoju nakładów na rozwój i utrzymanie technologii informatycznych. Strategia Informacyjna musi odnosić się do realizowanych projektów informatycznych.

Opracowując wizję systemów informatycznych należy uwzględnić czynniki zewnętrzne w stosunku do analizowanej firmy, np. trendy w IT.

Na podstawie aktualnego stanu IT oraz czynników zewnętrznych należy określić wizję systemów informatycznych w firmie. Ponieważ jedynym celem istnienia służb IT jest wspomaganie działalności firmy, wizja IT jest opracowywana na podstawie Podstawowych Założeń Biznesowych oraz Wymagań Biznesowych.

Opracowanie rekomendacji i planów

Na podstawie stanu aktualnego i wizji systemów informatycznych należy opracować rekomendacje i plany działania. Pierwszą czynnością jest określenie różnic pomiędzy stanem aktualnym a wizją docelową. Należy wyodrębnić i skwantyfikować różnice w zakresie wymagań biznesowych, systemów aplikacyjnych, architektury sprzętowo sieciowej, architektury informacyjnej, organizacji służb IT, sposobu świadczenia usług IT.

Wyodrębnione różnice powinny prowadzić do sformułowania rekomendacji dotyczących sposobu osiągania docelowej wizji. Należy wypracować i ocenić kilka alternatywnych sposobów realizacji wizji. Na podstawie przedstawionych rekomendacji należy podjąć decyzję o wyborze sposobu osiągania docelowej wizji. Sposób realizacji wizji nazywamy Strategią Informacyjną firmy.

 

Źródła informacji

Strategic Planning for Information Systems: Ensuring that the business benefits; G. Bunn, C. Bartlett, D. McLean, CCTA Wiley; 1989

A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning; A. Cassidy; St. Lucie Press, 1998

 

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych