Sybena Consulting                                                              

   dr Stanisław Gasik, PMP

Please visit my new web-page
on Government Project Management
 https:\\www.gpm3.eu!

 

Stanisław is a significant contributor to PMI PMBOK® Guide and Standard for Program Management ®, 2013 editions. He was a team member and reviewer to other PMI global standards (OPM3®, Standard for Portfolio Management®).

He performed a project dedicated to researching ways of organizing project management at the central administration level. The result of this research is the introduction of concepts such as the
Governmental Project Implementation System (GPIS), Governmental Project Management (GPM), and the Governmental Project Management Maturity Model (GPM3).

Author of the first full model of knowledge management model in the project environment. The model introduces the concepts of
micro-knowledge, macro-knowledge and four levels of knowledge management (individual, project, organization, and global). The model was published in the PMI Project Management Journal - so far it is the only publication of the Polish author in this most important scientific journal in the field of project management in the world.

He also deals with broader issues of the effectiveness of the functioning of government, like
perfrormance management, innovation management, public procurement management, and strategic management. He authored many articles devoted to this topic in Polish press.

 

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Aktualności

Grudzień 2018. Zarządzanie Publiczne. Public Governance No. 3 (45)/2018; 73-88.

·         S. Gasik. A framework for analysing differences between public-sector and other-sector projects

12 marca 2018. Uniwersytet Zielonogórski i PMI Oddział Lubuski

·         S. Gasik: wykład o zmianach w systemie zakupów publicznych

5 grudnia 2017. Rzeczpospolita, 262 (10920)

23 października 2017. Rzeczpospolita, 247 (10885)

10 Lipca 2017. Rzeczpospolita 158 (10796)

21 Czerwca 2017. Seminarium Project Management Institute, Warsaw Branch

19 Czerwca 2017. Polski Kongres Zamawiających

15 Czerwca 2017. Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula

19 Maja 2017. Akademia Zarządzania IT, wykład

3 Kwietnia 2017. Rzeczpospolita. 78 (10716), B10

10 Lutego 2017. Obserwator Finansowy. Narodowy Bank Polski

17 – 19 Listopada 2016. Project Management Institute. Project Management National Conference, Mumbai, India

·         S. Gasik: National Public Projects Implementation System for India.

16 – 19 Października 2016. Australian Institute of Project Management. Inaugural Regional Conference, Sydney, Australia

·         S. Gasik: National Public Projects Implementation System as a Tool for Public Policy Implementation.

13 – 15 Października 2016. I Ogólnopolska Konferencja Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego, Dobczyce

·         S. Gasik: Główne kierunki reform polskiego państwa.

5 – 7 Października 2016. ProjMAN - International Conference on Project MANagement, Porto, Portugalia

·         S. Gasik: Are public projects different than projects in other sectors? Preliminary results of empirical research.

Czerwiec 2016. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 226 (14): 351 – 357. doi:10.1016/j.sbspro.2016.06.198

·         S. Gasik: National Public Projects Implementation Systems: How to Improve Public Projects Delivery from the Country Level. Proceedings of the 29th IPMA World Congress, Panama.

18 – 19 Kwietnia 2016. Konferencja Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym. UJ, UWM, Worliny

·         S. Gasik: Model wymiarowy różnic pomiędzy projektami publicznymi a innymi rodzajami projektów.

14 – 15 Kwietnia 2016. 5th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, Ryga, Łotwa

·         S. Gasik: A Conceptual Model of National Public Projects Implementation Systems.

21 Marca 2016. Seminarium Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytet Zielonogórski i PMI Poland Chapter Lubuskie Branch

·         S. Gasik: Jak zreformować polskie państwo?

Październik 2015. Wydawnictwa Akademii Finansów i Biznesu Vistula

·         S. Gasik: Podstawy zarządzania wiedzą o projektach. ISBN 978-83-64614-09-5.

Pierwsze w literaturze zwarte wydawnictwo zawierające podsumowanie aktualnych osiągnięć dotyczących zarządzania wiedzą w środowisku projektów. Zawiera m. in. model zarządzania wiedzą, opisujący zarządzanie wiedzą na czterech poziomach: indywidualnym, zespołu projektu, organizacji i globalnym. Opisuje pionowe przepływy wiedzy między tymi poziomami zarządzania. Wprowadza pojęcia mikro- oraz makro-wiedzy oraz definiuje cykle zarządzania nimi.

13 października 2015. Dziennik Gazeta Prawna, 199 (4092)

S. Gasik: Jak usprawnić Najwyższą Izbę Kontroli. Analiza funkcjonowania NIK i zalecenia dotyczące usprawnienia jej działania.

15 września 2015. Rzeczpospolita, Administracja, 215 (10244)

·         S. Gasik: Jak usprawnić administrację publiczną. Opis podstawowych reform usprawniających polską administrację publiczną.

Maj 2015. Modyfikacja Prawa zamówień publicznych

·         S. Gasik: Opinia dotycząca modyfikacji Prawa zamówień publicznych z kwietnia 2015. W analizie zwracam uwagę m. in. na nieuwzględnienie w modyfikacji projektów, partnerstwa, brak zarządzania efektywnością realizacji zakupów, brak odpowiedzialności Prezesa UZP za system zamówień publicznych. Proponuję zmianę  nazwy regulacji na Prawo zakupów publicznych, aby explicite wskazać, że regulacja powinna kłaść nacisk na cały proces zakupu, od rozpoczęcia przetargu do dostarczenia produktu, a nie tylko na udzielenie zamówienia.

26 maja 2015. Rzeczpospolita, 121 (10150)

·         S. Gasik: Zamówienia skazane – sukces czy porażka (tytuł pochodzi od reakcji). Krótsza wersja opinii o modyfikacji Prawa zamówień publicznych.

27-28 kwietnia 2015. Gdynia. New Trends in Project Management; konferencja organizowana przez Project Management Institute

·         S. Gasik: Referat: Administracja nastawiona na projekty. Jak instytucje publiczne mogą wspomóc realizację projektów.

20 kwietnia 2015. Dziennik Gazeta Prawna 75 (3968)

·         S. Gasik, Artykuł: Wybory samorządowe 2014 jako projekt. Analiza porażki. Powodami porażki wyborów samorządowych były: niewymaganie przez Prawo zamówień publicznych umiejętności zarządzania projektami, brak kompetencji KBW w zakresie zarządzania projektami i w związku z tym niekompetentne przygotowanie przetargu oraz wybór do wykonania oprogramowania firmy, która nie wykazywała się umiejętnością zarządzania projektami.

16 marca 2015. Rzeczpospolita, 62 (100091)

·         S. Gasik: Po poślizgu terminalu LNG. Analiza wyników kontroli Terminalu LNG, przeprowadzonej przez NIK.

10 marca 2015. Zarządzanie Publiczne 4 (28). Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

·         S. Gasik: Zarys modelu krajowych systemów realizacji projektów publicznych. Opis sześciu obszarów, składających się na ramy systemu zarządzania projektami publicznymi na poziomie kraju: zarządzanie portfelem, instytucje wspomagające zarządzanie projektami publicznymi, procesy i metodyki, zarządzanie wiedzą i interesariuszami, główne zaangażowane podmioty oraz usprawnianie systemu.

21 stycznia 2015. Dziennik Gazeta Prawna 16 (3909)

·         S. Gasik, Artykuł: Jakiego zarządzania chcemy uczyć Ukraińców? W administracji polskiej nie funkcjonuje zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami…. I wiele innych elementów, które są podstawą funkcjonowania nowoczesnych państw. Tymczasem polski rząd zaoferował swoją pomoc Ukrainie.

6 stycznia 2015. PM World Journal, Vol IV, Issue I

·         S. Gasik, Artykuł: An Analysis of Knowledge Management in PMBOK® Guide. Analiza podejścia do zarządzania wiedzą w
PMBOK® Guide. Propozycja dodania osobnego rozdziału poświęconego zarządzaniu wiedzą.